Proces o unieważnienie ślubu kościelnego


Czy unieważnienie ślubu kościelnego jest możliwe?

Zastanawiasz się czy unieważnienie ślubu kościelnego jest możliwe? Odpowiedź na to pytanie, znajdziesz na naszym blogu. Skorzystaj z pomocy naszego adwokata kościelnego.

Oferta naszej kancelarii

Nasza kancelaria jako jedna z nielicznych, specjalizuje się w procesach stwierdzenie nieważności małżeństwa. W języku potocznym stosuje się różne określenia tego procesu, jak chociażby rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, czy unieważnienie ślubu kościelnego. Niezależnie od tych określeń, poprawną nazwą, będzie jednak zawsze stwierdzenie nieważności małżeństwa. By przybliżyć jednak tę materię naszej działalności w sposób przejrzysty, nazwy te będą stosowane zamiennie. Na początek niezbędne jest słowo wprowadzenia.

Małżeństwo kanoniczne – definicja

Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że małżeństwo w wymiarze kanonicznym jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną z natury swojej ku dobru małżonków, oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa i które (pomiędzy ochrzczonymi), zostało podniesione do godności sakramentu (kan. 1055§1).
Małżeństwo kanoniczne zawarte ważnie, a więc po spełnieniu trzech przesłanek koniecznych (brak przeszkód małżeńskich, prawidłowa zgoda małżeńska, zachowanie formy kanonicznej) jest nierozerwalne. Nie można go zatem ani rozwiązać (poza małżeństwem niedopełnionym), ani też unieważnić. Dlatego też, pojęcie rozwodu kościelnego, unieważnienia małżeństwa czy unieważnienia ślubu kościelnego znane w ustawodawstwach państwowych, pozostają obce zarówno doktrynie Kościoła Katolickiego, jak i jego ustawodawstwie

Nieważne zawarcie związku małżeńskiego

Z uwagi zatem na fakt, iż prawo kanoniczne określając wymienione przesłanki zawarcia małżeństwa, uzależnia od ich spełnienia ważność tego związku, tym samym przyjmuje możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa. Może ona zaistnieć wówczas, gdy wprawdzie miało miejsce zawieranie małżeństwa, a więc jego zewnętrzna celebracja, ale z uwagi na niespełnienie choćby jednej z wymienionych przesłanek, związek małżeński de facto nie został zawarty, a mówiąc inaczej: został zawarty nieważnie.

Zatem, skoro związek małżeński może zostać zawarty nieważnie, pozostaje pytanie o status prawny tych, którzy w danym przypadku nie zostali de facto związani nierozerwalnym węzłem małżeńskim. I tak, dla uniknięcia w tej dziedzinie ewentualnych nieporozumień i subiektywnych ocen samych zainteresowanych, ustawodawca kościelny przyjmuje domniemanie prawne, w myśl którego każde małżeństwo zawierane (zewnętrznie) w formie kanonicznej należy uważać za ważne dopóty, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego (kan. 1060 k. pr. kan.)

Po tym wyjaśnieniu zrozumiałe staje się więc to, iż małżonek uważający swoje małżeństwo za nieważne, powinien podjąć odpowiednie kroki, zmierzające do obalenia owego domniemania, a więc udowodnienia tezy o nieważności małżeństwa. To jest właśnie przedmiotem omawianego procesu, czyli tzw. rozwodu kościelnego czy unieważnienia ślubu kościelnego. Jeśli natomiast taka osoba chciałaby pozostawać w związku zawartym nieważnie, powinna ubiegać się o jego konwalidację.

Orzeczenie o nieważności małżeństwa – regulacje prawne:

Sąd o ważności lub nieważności sakramentu małżeństwa w wymiarze kanonicznym, może należeć wyłącznie do Kościoła, a zatem sprawy w tym zakresie rozstrzyga władza sądownicza Kościoła. Właściwym więc do przeprowadzenia rozwodu kościelnego, a w efekcie do unieważnienia ślubu kościelnego, będzie jedynie właściwy Trybunał Kościelny. W przypadku tzw. unieważnienia ślubu kościelnego Olsztyn, Szczytno i Mrągowo, w zdecydowanej większości przypadków, właściwym Trybunałem będzie Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Nasza kancelaria skrupulatnie przeprowadzi Cię przez proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, począwszy od wniesienia skargi powodowej. W tym miejscu trzeba dodać, że określenie skarga powodowa jest również jedynym właściwym określeniem. Potocznie mówi się o złożeniu pozwu o rozwód, co jest błędem. O rozwodzie, możemy mówić bowiem jedynie w kontekście postępowania cywilnego.

Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, pozwoli nam zadbać o Twoje interesy w sposób profesjonalny i przede wszystkim dyskretny. Dzięki wyspecjalizowanym osobom proces ten wcale nie musi być bolesny i długotrwały. Oferujemy współpracę w zakresie unieważnienia ślubu kościelnego głównie z terenów Szczytna, Mrągowa i Olsztyna. Dzięki uzyskanym uprawnieniom prowadzimy także sprawy na terenie całego kraju