Pozew o rozwód – ustanie małżeństwa


Pozew o rozwód

Jeśli zastanawia Cię, co powinien zawierać pozew o rozwód, gdzie należy go złożyć oraz dręczą Cię inne aspekty, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem. Znajdziesz tam odpowiedzi na powyższe pytania oraz wiele innych ważnych kwestii.

Pozew o rozwód – definicja prawna

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej zwane kro), małżeństwo w polskim systemie prawnym ustaje z chwilą śmierci jednego z małżonków, unieważnieniem, uznaniem małżonka za zmarłego oraz orzeczeniem rozwodu. Wymieniony katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że małżeństwo nie może ustać z innych przyczyn. Ostatnim sposobem zajmiemy się w przedmiotowym wpisie- rozwodem.
Jak wynika z art. 56 kro, aby Sąd orzekł rozwód, musi nastąpić trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Są to przesłanki pozytywne rozwiązania małżeństwa. Poza tym, występują trzy przesłanki negatywne, których dowiedzenie uniemożliwia orzeczenie rozwodu tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie rozwodowe

W trakcie toczącego się postępowania Sąd zobowiązany jest do wyczerpującego ustalenia przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład ma charakter zupełny, wtedy gdy ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie się, chociażby jednej z w/w więzi powoduje, że nie można mówić o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Istotne jest, że Sąd orzekający w sprawie o rozwód bierze stan, jaki istnieje w chwili orzekania, a nie wniesienia pozwu. W związku z tym ustalenie, że po wniesieniu pozwu strony pojęły pożycie, wyłącza możliwość orzeczenia rozwodu.
Trudności natomiast mogą wyniknąć przy ustaleniu trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest ona bowiem związana z prognozą na przyszłość. Na pewno o trwałości możemy mówić, gdy oboje z małżonków pozostają w nowych związkach, a tym bardziej, gdy z tych związków narodziły się już dzieci. Do ustalenia trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego ważne jest ustalenia czasu, w jakim małżonkowie pozostają w stanie zaniku więzi małżeńskich.

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może zostać złożony w dowolnym czasie trwania małżeństwa. Każdy z małżonków może taki pozew złożyć. Nie posiada legitymacji do wytoczenia powództwa o rozwód prokurator. Jeżeli miejsce pobytu jednego z małżonków nie jest znane, istnieje możliwość ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Pozew o rozwód składa się do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno w tym okręgu wciąż ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jest to tzw. właściwość miejscowa. Jeżeli na podstawie powyższych wytycznych nie da się ustalić sądu, to sądem właściwym będzie instytucja, w której okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
Jeżeli i w tej sytuacji nie będziemy w stanie ustalić sądu np. z uwagi na to, że nie jest nam znany adres zamieszkania drugiego małżonka, sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu powód. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego oraz dwóch ławników.

Pozew o rozwód – jakie warunki musi spełniać?

Pozew o rozwód, jak każde inne pismo procesowe, musi spełniać warunki formalne określone w Kodeksie postępowania cywilnego. W pozwie o rozwód powinno być wskazane: oznaczenie sądu, dane stron- imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, pełnomocnicy ustanowieni w sprawie.
Poza tym pozew powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, oświadczenia oraz dowody na ich poparcie, podpisy i załączniki. Pozew o rozwód podlega ponadto opłacie w kwocie 600 zł. Jeżeli osoba wnosząca pozew nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z tym postępowaniem bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny, może złożyć stosowny wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Taki wniosek może być złożony zarówno przed wniesieniem pozwu, jak i wraz z nim. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Co jeszcze powinien zawierać pozew?

Składając pozew o rozwód, powinniśmy wskazać i uzasadnić zarówno trwałość, jak i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego, o którym była mowa powyżej. Po drugie, należy wskazać, kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, ewentualnie o zaniechaniu orzekania o winie. Po trzecie, należy wskazać na ustalenia związane z władzą rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i o kontaktach rodziców z dziećmi.
Kolejną istotną kwestią, którą należy poruszyć w pozwie, jest ustalenie, w jakim stopniu każdy z rodziców zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci (alimenty). Jeżeli strony wspólnie zamieszkują, winien również znaleźć się wniosek wskazujący na rozporządzenie wspólnym mieszkaniem stron.
Pozew o rozwód może także zawierać wniosek związany z podziałem wspólnego majątku stron oraz wniosek o alimenty dla drugiego małżonka. Co do kwestii alimentów, to może ich żądać małżonek, który nie został przez Sąd uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i gdy orzeczenie rozwodu spowoduje, że znajdzie się on w niedostatku. Oczywiście, sprawy związane z prawidłowym i wyczerpującym stworzeniem pozwu o rozwód nie należą do najłatwiejszych. Dlatego, skontaktuj się w tej kwestii z naszą kancelarią.

Rozwód Olsztyn, Rozwód Szczytno, Rozwód Mrągowo – nasza oferta

Przechodząc na rynek lokalny, jeżeli chcesz złożyć pozew o rozwód i przykładowo jesteś mieszkańcem miejscowości Olsztyn, Szczytno czy Mrągowo, powinieneś taki pozew złożyć do Sądu Okręgowego w Olsztynie VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego. To on jest władny do rozstrzygania przedmiotowych spraw z tych miejscowości. Pozew o rozwód podlega stałej opłacie, jak podano powyżej. Ponadto, pozew o rozwód winien także zawierać wszelkie niezbędne elementy formalne wymienione w tym wpisie we wcześniejszych akapitach. W trakcie spotkania w naszej kancelarii ustalimy z Tobą m.in. czy chcesz udowadniać winę małżonkowi. Jeżeli macie dziecko/dzieci, radca prawny zapyta Cię o Twoje oczekiwania związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, alimentami czy miejscem pobytu dziecka. Prawnik dokona oceny czy należą Ci się alimenty od małżonka, a także jak można dokonać podziału majątku wspólnego. Interesuje Cię rozwód w Olsztynie, Mrągowie lub Szczytnie – zgłoś się do nas po pomoc.

Pozew o rozwód Olsztyn, Pozew o rozwód Mrągowo, Pozew o rozwód Szczytno

Jako profesjonaliści zdajemy sobie sprawę, że sporządzenie pozwu o rozwód oraz samo prowadzenie sprawy nie należy, ani do najłatwiejszych, ani do najprzyjemniejszych. Dlatego, aby uniknąć tak dużego stresu, skorzystaj z pomocy profesjonalisty tj. radcy prawnego czy adwokata.
Niestety, każdorazowe złożenie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością ingerencji w najbardziej intymną sferę tj. życie rodzinne, pożycie małżeńskie. Także nie każdy jest gotów by sam otwarcie o tym mówić. Dlatego, tak niezbędna i nieoceniona jest w tym wypadku pomoc radcy prawnego.
Potrzebujesz, aby ktoś sporządził Ci pozew o rozwód Olsztyn, Szczytno, czy Mrągowo – jesteś we właściwym miejscu. Skontaktuj się z naszymi prawnikami za pośrednictwem formularza, bądź telefonicznie, czy mailowo.